Wedstrijdreglement Fotowedstrijd 'Trots op Waalre'

WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD WECONNECT WAALRE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd ‘‘TROTS OP WAALRE’ hierna te noemen: ‘Fotowedstrijd’’, die in het kader van Waalre100 wordt georganiseerd door WeConnect Waalre B.V., gevestigd te Waalre aan de Molenstraat 3, hierna te noemen: ‘WeConnect Waalre’.

Deze fotowedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram/LinkedIn/e.d. of is hiermee geassocieerd. U verstrekt uw gegevens aan WeConnect Waalre en niet aan social media netwerken.

Artikel 1 Algemeen
1. Personen in de gemeente Waalre woonachtig, met een minimumleeftijd van 18 jaar, zijn gerechtigd aan deze Fotowedstrijd deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger vereist.
2. Deelname aan de Fotowedstrijd is gratis.
3. De voorwaarden en spelregels zijn te vinden op www.weconnectwaalre.nl/fotowedstrijd
4. Medewerkers van WeConnect Waalre en door WeConnect Waalre ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
5. Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen voor respectievelijk nummer 1, 2, en 3 van de Fotowedstrijd.

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. Deelnemen aan de Fotowedstrijd kan tot 1 oktober 2023.
2. Meedoen met de Fotowedstrijd kan alleen door het inzenden van digitale foto(’s) die via de website van WeConnect Waalre geüpload worden. Foto’s mogen niet op welke manier dan ook  bewerkt zijn met filters of andere creatieve toevoegingen of teksten. Het gaat om een weergave van de werkelijkheid en niet om digitale kunst.
3. Door het inzenden van foto’s draagt de deelnemer het auteursrecht en alle andere mogelijke rechten op de foto over aan WeConnect Waalre.
4. Vul voor deelname aan de Fotowedstrijd het inschrijfformulier in op: www.weconnectwaalre.nl/fotowedstrijd. Hierin wordt gevraagd om de volgende informatie:
a. Voor- en achternaam
b. Telefoonnummer
c. E-mailadres
d. Postcode en huisnummer
e. Digitale Foto(‘s) “Trots op Waalre” (maximaal 3 foto’s per deelnemer)
f. Acceptatie wedstrijdreglement

Artikel 3 Prijzen
1. Alleen deelnemers die gedurende de Fotowedstrijd op de juiste wijze en conform de voorwaarden en spelregels aan de Fotowedstrijd hebben deelgenomen en aan wie ene prijs is toegekend, hebben recht op die prijs.
2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of een andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan WeConnect Waalre.
3. Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal WeConnect Waalre deze belasting voldoen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
1. De inzendingen van de Fotowedstrijd zullen worden beoordeeld door een vakjury. De door de vakjury als beste geselecteerde inzendingen worden op een stempagina op de website van WeConnect Waalre geplaatst, waar het publiek vervolgens een stem kan uitbrengen. Ook worden de geselecteerde foto’s in Het Huis van Waalre opgehangen waar de stempagina nog extra onder de aandacht wordt gebracht. De winnende foto’s worden in november 2023 bekend gemaakt in Het Huis van Waalre tijdens een feestelijke bijeenkomst waarvoor de makers van de beste inzendingen worden uitgenodigd.
2. De geselecteerde foto’s kunnen via de website van WeConnect Waalre worden gekocht waarbij de opbrengst naar de Voedselbank Aalst-Waalre gaat. In beginsel is elke foto (50×70) maar 1x beschikbaar voor verkoop. In bijzondere omstandigheden kan WeConnect Waalre besluiten een foto vaker aan te bieden, of een foto aan te bieden die niet bij de geselecteerde foto’s hoort.
3. Met de winnaars van de Fotowedstrijd zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website of tijdens de prijsuitreiking).
4. Indien een prijs buiten de schuld van WeConnect Waalre niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en vervalt die aan WeConnect Waalre.
5. Over de uitslag van de Fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. U erkent dat deelname aan de Fotowedstrijd geheel voor eigen risico is.
2. WeConnect Waalre is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Fotowedstrijd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
– De door haar uitgekeerde prijzen;
– Het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Fotowedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen;
– Het onrechtmatig gebruik van de systemen van WeConnect Waalre door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens worden gestolen)

Artikel 6 Overige verplichtingen
1. Deelnemers aan de Fotowedstrijd van WeConnect Waalre hebben geen recht op een financiële vergoeding.
2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van WeConnect Waalre de software, de website of de inhoud van de Fotowedstrijd, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Artikel 7 Persoonlijke gegevens
1. Om mee te doen aan de Fotowedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).
2.  Alleen als u een prijs gewonnen hebt, zullen wij u mogelijk om meer persoonsgegevens vragen als dat nodig is om de prijs uit te kunnen reiken.
3. De persoonsgegevens die u ons voor deze Fotowedstrijd beschikbaar stelt, worden alleen gebruikt om u te informeren over deze Fotowedstrijd en om u te informeren als u een prijs heeft gewonnen.
4. WeConnect Waalre heeft een duidelijk beleid rondom privacy en persoonsgegevens. Alles hierover is te vinden op deze pagina: weconnectwaalre.nl/disclaimer

Artikel 8 Rechten WeConnect Waalre
1. WeConnect Waalre behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Fotowedstrijd te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat WeConnect Waalre hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. In geval van overmacht behoudt WeConnect Waalre zich het recht om de Fotowedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Fotowedstrijd te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
3. Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Fotowedstrijd of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt WeConnect Waalre zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Fotowedstrijd of anderszins ontoelaatbaar gedrag is WeConnect Waalre gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.

Artikel 9 Contact/Klachten
1. Voor vragen of klachten over deze wedstrijdvoorwaarden of de Fotowedstrijd, zijn wij als volgt te bereiken: www.weconnect.nl/contact. WeConnect Waalre zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.

Artikel 10 Diversen
1. Deze Fotowedstrijd is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Fotowedstrijd of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.