Disclaimer en privacy WeConnect Waalre
Onze algemene voorwaarden lees je hier...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN WECONNECT WAALRE B.V.

INTRODUCTIE
WeConnect Waalre B.V. (met als eigenaar Stichting Kabeltelevisie Waalre) beheert al vele jaren een openbaar telecommunicatienetwerk in de gemeente Waalre. Aanvankelijk was dit alleen het coaxiale kabeltelevisienet voor distributie van radio- en televisieprogramma’s. Naderhand is de dienstverlening over dit netwerk uitgebreid met de toegang tot internet en telefonie. Tevens is WeConnect Waalre gestart met verglazing van het netwerk om toekomstbestendig de exploitatie voort te kunnen zetten.

WeConnect Waalre heeft, vooral ook aangestuurd vanuit de Stichting Kabeltelevisie Waalre, steeds als doelstelling gehad een netwerk aan te leggen, te beheren en te exploiteren en daarover diensten aan te bieden aan de inwoners van de eigen gemeente. Kwaliteit, variatie, betrouwbaarheid, redelijke prijsstelling en omvang van het aanbod zijn steeds nadrukkelijk in het oog gehouden. Het lokale netwerk is met en door de inwoners van de gemeente tot stand gekomen en gecontinueerd, en de missie is dan ook het netwerk vanuit die collectieve aanspraken vorm te geven. Deze lokale dienstgerichtheid onderscheidt de lokale exploitatie van veel (grote en commerciële) netwerk- en dienstenaanbieders.

WeConnect Waalre heeft voor haar dienstverlening steeds algemene leveringsvoorwaarden gehanteerd om de relatie met klant ook juridisch en professioneel vorm te geven. Maar die klantrelatie wijzigt en daarom moeten ook de leveringsvoorwaarden ingrijpend aangepast (en vereenvoudigd) worden. De klantrelatie voor wat betreft het dienstenaanbod over het glasvezelnetwerk was al merendeels verschoven naar de serviceproviders (de leveranciers van diensten, met wie de aangeslotenen naar eigen keuze een overeenkomst sluiten, en aan wie ze voor die levering betalen). Overigens is en blijft de relatie voor wat betreft het glasvezelnetwerk, en met name de klantaansluiting, wel bij WeConnect Waalre. In najaar 2017 is er gestart met het gefaseerd overdragen van de klantrelatie voor wat betreft de coaxiale diensten aan een andere partij (in dit geval Ziggo). De aangeslotenen op het coax-netwerk kunnen met Ziggo een overeenkomst sluiten voor afname van het dienstenaanbod van deze grote landelijk werkende aanbieder. Maar ook hier blijft het netwerk en de klantaansluiting in handen van WeConnect Waalre.

De klantrelatie met de aangeslotene (en niet meer zoals voorheen ook de abonnee) wordt daarmee anders. Deze algemene voorwaarden zijn daarop aangepast en bakenen de gelding af rond het netwerk, de aansluiting en de eventueel door ons te leveren (rand)apparatuur. Daarom zijn deze algemene voorwaarden onderverdeeld in de secties I. Algemeen, II. Infrastructuur, III. Actieve apparatuur, IV. Levering diensten, V. Privacy en VI. Toelichting. Uiteraard is of zijn slechts die situaties op onze relatie met de klant van toepassing, waar dit ook aan de orde is: indien wij bijvoorbeeld geen diensten leveren, is Sectie IV niet van toepassing in dat geval.

Via deze algemene voorwaarden geeft WeConnect Waalre aan wat je als klant mag verwachten. Maar ook geven wij aan wat wij van de klant, als aangeslotene, mogen verwachten. Het is daarbij dus belangrijk te beseffen dat WeConnect Waalre voortaan enkel de fysieke netwerkverbinding biedt en geen (telecom)diensten. Voor dat laatste kun je naar eigen keuze een abonnement bij een serviceprovider afsluiten, als die daarvoor met ons een moederovereenkomst heeft gesloten. Deze serviceproviders maken het mogelijk om te internetten, tv te kijken en te bellen. Maar ook andersom: voor de dienstverlening van de providers is een werkende netwerkaansluiting noodzakelijk. En voor die goede werking maken WeConnect Waalre (als infrastructuuraanbieder) en de klant deze afspraken.

SECTIE I: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities en omschrijvingen
Aansluiting:
* Een normaansluiting betreft het leggen van een aansluitkabel op het perceel tot 10 meter lengte.
* Een aansluiting wordt gerealiseerd volgens coax- of glasvezeltechniek.
* Het realiseren van een aansluitpunt gebeurt bij voorkeur in de meterkast; dit punt heet ‘Abonnee Overname Punt’ (AOP) en bij een coax-aansluiting een FTU (Fiber Termination Unit) bij glasvezel.

Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon (ook genoemd eindgebruiker) die een overeenkomst (abonnement) heeft gesloten met een serviceprovider voor de levering van diensten.

Abonnement: de overeenkomst met afspraken tussen een serviceprovider (waaronder begrepen WeConnect Waalre), schriftelijk of elektronisch vastgelegd, op grond waarvan door de serviceprovider (één of meer) diensten worden geleverd en de abonnee zich verbindt de voorwaarden na te komen.

Actieve apparatuur: apparatuur en bijbehorende materialen en documentatie die bestemd is om op een elektronisch communicatienetwerk te worden aangesloten ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie, waaronder tevens begrepen een modem.

Algemene voorwaarden: deze door WeConnect Waalre vastgestelde voorwaarden voor een individuele aansluiting op het netwerk van WeConnect Waalre, evenals, indien en voor zover van toepassing, op door WeConnect Waalre te leveren diensten aan de eindgebruiker. Daarnaast zijn algemene voorwaarden van de serviceproviders van toepassing voor wat betreft de abonneerelatie tussen deze en de abonnee.

Diensten: krachtens abonnement via het netwerk aan abonnees te leveren diensten voor radio, televisie, internet, telefonie en andere elektronische communicatiediensten die door een serviceprovider (dan wel door WeConnect Waalre) via het netwerk geleverd worden.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee WeConnect Waalre een overeenkomst aangaat voor de levering van een aansluiting op het netwerk.
WeConnect Waalre: WeConnect Waalre B.V., in haar hoedanigheid als eigenaar, beheerder en exploitant van het netwerk.

Netwerk: het kabelnetwerk dat WeConnect Waalre aanlegt, beheert en exploiteert, zowel het coaxiale net als het glasvezelnetwerk.

Netwerkaansluitpunt: fysiek punt, dat deel uitmaakt van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en nodig is om toegang te verkrijgen tot dit netwerk om via dit netwerk te kunnen communiceren.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen WeConnect Waalre en de klant voor het leveren en afnemen van een aansluiting op het netwerk.

Perceel: het gebouw, of het voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelte van een gebouw, met bijbehorend erf, alsmede andere opstallen, ten behoeve waarvan een aansluitpunt wordt of is aangebracht.

Serviceprovider: de rechtspersoon, die als dienstenleverancier met WeConnect Waalre een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van diensten aan abonnees in het verzorgingsgebied van WeConnect Waalre.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst voor een aansluiting
1. Een aanvrager kan WeConnect Waalre schriftelijk verzoeken om een aansluiting aan te gaan door invulling en ondertekening van een aanvraagformulier – via een serviceprovider of rechtstreeks bij WeConnect Waalre -, door online aanbieding (voor zover daarin is voorzien) dan wel op andere door WeConnect Waalre aangegeven wijze.
2. Met het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat hij overeenkomstig deze algemene voorwaarden een aansluiting wenst op het netwerk.
3. De overeenkomst tussen de klant en WeConnect Waalre komt tot stand op het moment dat WeConnect Waalre de aanvraag (schriftelijk) accepteert dan wel op het moment dat WeConnect Waalre de aansluiting ter beschikking stelt.
4. WeConnect Waalre behoudt zich het recht om een aanvraag voor een aansluiting te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen. WeConnect Waalre kan weigeren indien en zolang daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld:
a. In geval van overmacht;
b. Wanneer (nog) geen kabel in de grond aanwezig is of indien het aan te sluiten perceel, zulks ter beoordeling van WeConnect Waalre, op een te grote afstand is gelegen van een aansluitpunt in het netwerk;
c. Indien de kosten van de aansluiting financieel niet verantwoord worden geacht;
d. Indien en zolang de eigenaar, de verhuurder of de beheerder van het aan te sluiten perceel, het aanleggen van een aansluiting uitdrukkelijk verbiedt;
e. Indien de aanvrager, naar beoordeling van WeConnect Waalre, onredelijke eisen stelt;
f. Indien en zolang de aanvrager niet heeft voldaan aan de verplichtingen voortvloeiende uit een eerder aangebrachte aansluiting.
5. Indien naar het oordeel van WeConnect Waalre gronden aanwezig zijn voor het weigeren van een aansluiting, worden binnen vier (4) weken na ontvangst van het aanvraagformulier de redenen van de weigering schriftelijk medegedeeld.
6. De aanvrager heeft het recht om aanvragen binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de acceptatie door WeConnect Waalre kosteloos te annuleren, indien de aanvraag is gedaan via een internetsite, per e-mail of telefoon, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek (het wettelijke herroepingsrecht). Een aanvraag hiertoe dient de aanvrager te richten aan WeConnect Waalre.
7. De klant dient bij levering van een dienst door een serviceprovider voor de daaropvolgende duur van het abonnement te beschikken over een werkende aansluiting die verbonden is met het netwerk. Zonder werkende aansluiting kan een klant geen aanspraak maken op de levering van diensten.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, en wordt na verloop van deze periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van beide partijen de overeenkomst tegen het einde van die periode heeft opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. De voor onbepaalde tijd verlengde overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met ingang van de eerste dag van een kalendermaand met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
2. WeConnect Waalre behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan klant, indien:
a. Klant een verplichting uit hoofde van de overeenkomst met WeConnect Waalre respectievelijk deze algemene voorwaarden niet nakomt en ook na een daartoe door WeConnect Waalre gezonden ingebrekestelling met de nakoming van die betreffende verplichting in gebreke blijft. Een ingebrekestelling is niet vereist in die gevallen, waarin deze op grond van de wettelijke regeling niet als voorwaarde voor het intreden van verzuim is gesteld;
b. Klant een verplichting uit hoofde van de overeenkomst met WeConnect Waalre respectievelijk deze algemene voorwaarden niet nakomt, die zo wezenlijk is dat van WeConnect Waalre in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
c. Aan klant voorlopige of definitieve surseance van betaling dan wel schuldsanering is verleend of een gerechtelijke aanvraag daartoe is ingediend;
d. Klant failliet is verklaard of een gerechtelijke aanvraag daartoe is ingediend.
3. Vergoedingen die reeds zijn betaald of betaald hadden moeten zijn, blijven bij ontbinding verschuldigd. Tevens is de klant de vergoedingen verschuldigd welke gedurende de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden.
4. Alle vorderingen van WeConnect Waalre op klant worden bij beëindiging direct opeisbaar.
5. Na beëindiging van de overeenkomst is WeConnect Waalre gerechtigd de aansluiting binnen het perceel te verwijderen.
6. Binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst om wat voor reden dan ook dient klant eventueel door WeConnect Waalre ter beschikking gestelde actieve apparatuur te retourneren op de door WeConnect Waalre aangegeven wijze.

Artikel 4. Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen met, offertes en aanbiedingen van, en overeenkomsten met WeConnect Waalre. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid geldt de volgende rangorde waarbij het hoger gerangschikte document prevaleert boven een lager gerangschikt document:
I. De Overeenkomst
II. Algemene voorwaarden
III. (Eventuele) aanvullende voorwaarden.
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
2. WeConnect Waalre behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, dan wel hierin genoemde regelingen en reglementen, specificaties, tarieven respectievelijk het netwerkaansluitpunt, en/of de diensten en/of de actieve apparatuur te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen worden schriftelijk per post en/of per e-mail en/of via de website aan de klant bekend gemaakt, en worden ingevoerd op een door WeConnect Waalre te bepalen tijdstip, tenminste vier (4) weken na de bekendmaking.
3. Indien klant een wijziging of aanvulling als in vorig lid bedoeld, die objectief een verslechtering van de contractuele rechten en plichten van klant inhoudt, niet wenst te accepteren, kan de klant de overeenkomst op deze grond schriftelijk per post of per e-mail met een opzegtermijn van vier (4) weken opzeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt. Een opzegging dient binnen vier (4) weken na de bekendmaking te zijn ontvangen door WeConnect Waalre. In het geval van tijdige opzegging treden de wijzigingen en/of aanvullingen niet in werking voor de resterende duur van de overeenkomst ten aanzien van de betreffende Klant.
4. De actuele versie van de algemene voorwaarden ligt bij WeConnect Waalre ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. WeConnect Waalre is slechts aansprakelijk voor schade voor zover uit dit artikel blijkt.
2. WeConnect Waalre is slechts aansprakelijk voor directe schade die klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van WeConnect Waalre bij de uitvoering van de overeenkomst tot een bedrag van € 5.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Indien de aansprakelijkheid van WeConnect Waalre door meer klanten voor dezelfde gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen kan worden ingeroepen, beperkt de totale vergoedingsplicht zich tot een bedrag van € 500.000,–, waarbij de vergoeding pro rata per klant wordt berekend aan de hand van de omvang van zijn vordering in het geheel van vorderingen.
3. Indien de overeenkomst betreft de levering van actieve apparatuur is de vergoedingsplicht van WeConnect Waalre per gebeurtenis beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde exclusief BTW.
4. In geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van WeConnect Waalre beperkt tot een bedrag van € 10.000,= per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
5. In geval van schade ten gevolge van dood of letsel is de aansprakelijkheid van WeConnect Waalre beperkt tot een bedrag van € 100.000,= per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
6. WeConnect Waalre is in geen geval aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gegevensverlies of gegevensaantasting, financiële of commerciële verliezen of gederfde winst.
7. Klant is aansprakelijk voor schade die WeConnect Waalre lijdt als gevolg van enige handelwijze in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
8. Klant draagt volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van de dienst, het netwerkaansluitpunt en de actieve apparatuur wordt gemaakt. Klant vrijwaart WeConnect Waalre tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit bedoeld gebruik.
9. WeConnect Waalre is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van gegevens van klant. Klant dient zelf te zorgen voor adequate beveiliging en back-up van zijn gegevens.
10. Eventuele aanspraken dienen binnen een jaar na het ontstaan van de aanspraak geldend gemaakt te worden op straffe van verval van de aanspraak.

Artikel 6. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van WeConnect Waalre onafhankelijke omstandigheid die het functioneren van de dienst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, onmogelijk maakt, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: storingen in delen van de infrastructuur, fouten bij ontwerp van software, onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan WeConnect Waalre zich in verband met de dienst bedient, overheidsmaatregelen, storingen in de aflevering van actieve apparatuur, producten en hulpmiddelen, arbeidsconflicten en onvoorziene technische complicaties, één en ander voor zover de omstandigheden van dien aard zijn dat de ter beschikkingstelling van dienst of levering van actieve apparatuur geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dan wel onevenredig kostbaar of bezwaarlijk.
2. Indien enige oorzaak bedoeld onder lid 1 maakt dat WeConnect Waalre één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet kan aanvangen, voltooien of voortzetten, zal de uitvoering van het betreffende deel van de overeenkomst worden opgeschort. Tevens is WeConnect Waalre alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te beëindigen zonder dat WeConnect Waalre tot enige schadevergoeding is gehouden. WeConnect Waalre zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een feit of omstandigheid als bedoeld in lid 1.

Artikel 7. (Intellectueel) Eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten van de diensten, actieve apparatuur en door WeConnect Waalre ontworpen, vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, programmatuur, gegevensdragers of databestanden, bij WeConnect Waalre of haar toeleveranciers. Het voorgaande geldt eveneens voor door WeConnect Waalre of door haar ingeschakelde derde aangebrachte wijzigingen op de diensten, de actieve apparatuur en de voornoemde zaken.
2. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van diensten, actieve apparatuur of (intellectuele) eigendom, tenzij anders overeengekomen.
3. Het is de klant niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de diensten, de actieve apparatuur of de voornoemde overige zaken openbaar te maken, te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover een en ander noodzakelijk is voor gebruik dat de overeenkomst uitdrukkelijk toestaat.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage tenzij klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, binnen 5 weken nadat WeConnect Waalre een beroep op deze bepaling heeft gedaan, aangeeft te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

SECTIE II: INFRASTRUCTUUR

Artikel 9. De aansluiting
1. Klant dient te beschikken over een werkend aansluitpunt op zijn perceel ten behoeve van de mogelijke levering van diensten door een serviceprovider of door WeConnect Waalre.
2. Indien klant nog niet over een aansluitpunt beschikt, dient hij installatie daarvan aan te vragen bij WeConnect Waalre, al dan niet via de serviceprovider. WeConnect Waalre zal aangeven of het mogelijk is om een aansluitpunt te installeren bij klant.
3. Na het tot stand komen van de overeenkomst zorgt WeConnect Waalre zo spoedig mogelijk voor levering van de aansluiting.
4. De aansluiting is en blijft eigendom van WeConnect Waalre.
5. Na beëindiging van de overeenkomst is WeConnect Waalre gerechtigd de aansluiting alsmede de overige aangebrachte voorzieningen binnen het perceel te verwijderen. WeConnect Waalre is hiertoe niet verplicht.

Artikel 10. Het aanbrengen van de aansluiting
1. Het aanbrengen van de aansluiting geschiedt vanwege WeConnect Waalre.
2. Het verrichten van werkzaamheden, afwijkend van die voor een normaansluiting, waaronder het wijzigen van een aansluiting, kunnen door een voor WeConnect Waalre werkzame installateur worden uitgevoerd.
3. Verhuizing van een aansluiting naar een andere locatie is slechts mogelijk indien deze andere locatie zich bevindt binnen het verzorgingsgebied van WeConnect Waalre en serviceprovider, en op deze locatie naar het oordeel van WeConnect Waalre een aansluiting aanwezig is dan wel te realiseren is. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst met WeConnect Waalre en de serviceprovider bij verhuizing buiten het verzorgingsgebied te beëindigen met ingang van de verhuisdatum.
4. Bij het betrekken van een perceel waarin een aansluiting is aangebracht, doch buiten gebruik is gesteld, kan via een aanvraagformulier aan WeConnect Waalre om heraansluiting worden verzocht.

Artikel 11. Perceel en toestemming
1. De aansluiting wordt gerealiseerd ten behoeve van het perceel dat in gebruik is bij de aanvrager.
2. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat hij ervoor in dat de eigenaar, de verhuurder of de beheerder van het perceel instemt met het aanleggen en het onderhouden van de aansluiting en het uitvoeren van de daaraan verbonden werkzaamheden en voorzieningen in, op, aan of boven zijn perceel.
3. Indien noodzakelijk staat klant toe dat in, op of aan het aansluitpunt binnen zijn perceel ten behoeve van andere aansluitingen voorzieningen zoals kabels, actieve apparatuur en de eventueel daarvoor benodigde kasten worden gelegd, geplaatst of gehouden.

Artikel 12. Plaats van invoer aansluitkabel
1. Bij de aanleg van een aansluiting stelt WeConnect Waalre, rekening houdende met reeds aanwezige bouwkundige voorzieningen, de plaats van invoer van de aansluitkabel in het perceel vast.
2. Bij de aanleg van de aansluiting wordt, voor zover dit binnen de technische voorschriften en het systeem van de inrichting mogelijk is, zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de Klant, op voorwaarde dat de eventuele meerkosten door de klant worden voldaan.

Artikel 13. Kosten voor het aanbrengen van de aansluiting
1. Voor het aanbrengen van de aansluiting (de infrastructuur tot aan het aansluitpunt) is de klant eenmalige kosten aan WeConnect Waalre verschuldigd als vermeld in de tarievenlijst, die door WeConnect Waalre wordt vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van WeConnect Waalre.
2. WeConnect Waalre behoudt zich het recht voor om de extra kosten voor de aansluiting in rekening te brengen indien deze kosten de door WeConnect Waalre bepaalde exploitatiekosten te boven gaan.
3. Voor de extra kosten als bedoeld in lid 2 zal, alvorens de aansluiting wordt aangebracht, door WeConnect Waalre een kostenbegroting aan de aanvrager worden toegezonden.
4. De kosten van afwijkende werkzaamheden, als bedoeld in Artikel 10, 2e lid, dienen rechtstreeks aan bedoelde installateur te worden voldaan.
5. Bij verhuizing, conform artikel 10, 3e lid, is WeConnect Waalre gerechtigd kosten in rekening te brengen.
6. Voor een heraansluiting als bedoeld in artikel 10, 4e lid, zijn de kosten verschuldigd als vermeld in de door WeConnect Waalre vastgestelde tarievenlijst.
7. De in dit artikel bedoelde kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
8. De uiterste betalingstermijn van de in dit artikel bedoelde kosten is 14 dagen.

Artikel 14. Waarborgsom voor aansluiting
1. WeConnect Waalre behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen, indien de aanvrager daarvoor gerede aanleiding geeft, de gevraagde aansluiting eerst tot stand te brengen na vooruitbetaling van een waarborgsom. Dit kan het geval zijn wanneer de aanvrager reeds eerder een betalingsverplichting aan WeConnect Waalre heeft gehad en nalatig is geweest deze te voldoen.
2. De waarborgsom bedraagt 200% van de aansluitkosten vermeld in de tarievenlijst.
3. De waarborgsom, verminderd met kosten van aansluiting en nog te vorderen eerdere kosten, zal na het aanbrengen van de aansluiting worden terugbetaald.

Artikel 15. Gebruik van de aansluiting
1. Het is klant niet toegestaan de aansluiting te gebruiken en/of te doen gebruiken in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden dan wel in strijd met enige toepasselijke wettelijke bepaling en/of in strijd met rechten van WeConnect Waalre.
2. Klant is gerechtigd de aansluiting te gebruiken voor de duur van de overeenkomst. Bij het einde van de overeenkomst vervalt het recht op gebruik automatisch.
3. Het is de klant niet toegestaan anderen dan WeConnect Waalre, of daarvoor werkzame derden, werkzaamheden aan het netwerk, en de zich in het perceel bevindende delen daarvan, te laten verrichten, zoals bijvoorbeeld het openen of verplaatsen van een aansluitdoos.
4. Het is klant toegestaan zelf kabels en actieve apparatuur te plaatsen achter het aansluitpunt.
5. Klant verleent medewerkers van WeConnect Waalre, dan wel door deze ingeschakelde derden, toegang tot zijn of haar perceel ten behoeve van werkzaamheden aan de aansluiting. Op verzoek van de klant zullen medewerkers van WeConnect Waalre zich legitimeren.
6. De klant is verplicht aanwijzingen van WeConnect Waalre ter zake van storingen op te volgen.
7. Het is niet toegestaan de signalen door te leveren aan derden behoudens expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van WeConnect Waalre.
8. Het is de klant niet toegestaan om via de aansluiting de (intellectuele) eigendomsrechten van derden te schenden, onder meer door in strijd met wettelijke bepalingen gegevens op te halen, te gebruiken en/of te verspreiden; zonder toestemming van de derde gegevens te veranderen, te wissen, onbruikbaar te maken dan wel virussen en dergelijke te verspreiden.
9. Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid is WeConnect Waalre gerechtigd de signaallevering direct te beëindigen. De signaallevering zal eerst worden hervat indien ten genoegen van WeConnect Waalre wordt aangetoond dat de hiervoor genoemde feiten zich niet meer voordoen.
10. De klant zal bij het gebruik geen storingen veroorzaken in de ontvangst bij anderen.

Artikel 16. Beschikbaarheid
1. WeConnect Waalre is gerechtigd de werking van de aansluiting tijdelijk te onderbreken voor het plegen van onderhoud. WeConnect Waalre zal een dergelijke onderbreking zo mogelijk van tevoren aankondigen.
2. WeConnect Waalre zal zich inspannen onderbrekingen (als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of anderszins), storingen of andere onregelmatigheden bij de levering van de dienst zoveel mogelijk te beperken, één en ander uitsluitend voor zover zij daarop enige invloed kan uitoefenen. WeConnect Waalre garandeert nadrukkelijk niet een ononderbroken, storingvrij of foutloos gebruik of functioneren van het netwerk en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Klant erkent dat de beschikbaarheid van het netwerk onder meer afhankelijk kan zijn van de beschikbare elektronische communicatienetwerken, het internet en/of de stroomvoorziening.
4. Klant is desgevraagd gehouden om daartoe door WeConnect Waalre aangewezen personen toegang te verschaffen tot het aansluitpunt en/of de actieve apparatuur, voor zover zulks van belang is voor de uitvoering van werkzaamheden en/of het uitvoeren van controles.
5. Klant zal WeConnect Waalre alle medewerking verlenen om onderbrekingen, storingen of andere onregelmatigheden te verhelpen, zonder dat ter zake aanspraak op enige vergoeding bestaat.

Artikel 17. Melden en opheffen van storingen
1. Wanneer de klant een storing, beschadiging of ander gebrek in of aan zijn dienst constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij zijn serviceprovider via de door deze daartoe aangegeven weg (post, telefoon, e-mail). De serviceprovider zal, indien het een gebrek aan de infrastructuur betreft, de melding doorzetten naar WeConnect Waalre.
2. WeConnect Waalre onderzoekt de storingsmeldingen conform de met de serviceprovider gemaakte afspraken.
3. Indien de storing te maken blijkt te hebben met de dienstlevering door een derde partij waaronder de serviceproviders, wordt de melding doorgezet naar de betreffende partij ter oplossing.
4. De kosten van het verhelpen van de onderbrekingen, storingen of andere onregelmatigheden komen voor rekening van klant, indien ze naar oordeel van WeConnect Waalre het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant, of anderszins aan klant is toe te rekenen.
5. Indien de serviceprovider aantoonbaar de ingediende klachten niet accepteert of behandelt, is de klant gerechtigd WeConnect Waalre hieromtrent te informeren en te verzoeken te bemiddelen.

Artikel 18. Restitutie
1. Storingen in het netwerk geven de klant recht op een evenredige restitutie indien de klant als gevolg langer dan 72 uur geen signaal heeft ontvangen, tenzij de storing aan hem te wijten is of de onderbreking van signaallevering in verband staat met uit te voeren werkzaamheden aan het net. Genoemde periode wordt geacht te zijn aangevangen op het moment van de melding van de storing. Voor de restitutieberekening wordt een maand op 30 dagen gesteld.
2. Deze restitutieregeling is van toepassing is van toepassing op de beschikbaarheid van netwerksignalen in het algemeen en op levering van radio-tv-signalen door WeConnect Waalre. Indien een storing tot gevolg heeft dat andere, door serviceproviders geleverde diensten, langer onderbroken worden dan een nader te bepalen tijdsduur, kan de betreffende serviceprovider daarvoor op verzoek restitutie toekennen, conform de bepalingen van de overeenkomst tussen de klant en de serviceprovider.

SECTIE III: ACTIEVE APPARATUUR

Artikel 19. Toepasselijkheid
1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing indien WeConnect Waalre actieve apparatuur (als voorziening) aan klant ter beschikking stelt op grond van bruikleen.
2. Ter beschikking stelling van actieve apparatuur door WeConnect Waalre aan de klant is slechts van toepassing bij een aansluiting op het glasvezelnet.
3. De ter beschikking te stellen actieve apparatuur betreft in principe een CPE (Customer Premises Equipment), een bij de klant te plaatsen apparaat dat nodig is om via het netwerk geleverde diensten te kunnen leveren ontvangen.
4. De actieve apparatuur dient zich te allen tijde op het door klant opgegeven adres te bevinden en mag slechts in geval van verhuizing met toestemming van WeConnect Waalre worden verplaatst.
5. Klant zal de actieve apparatuur als een goed huisvader beheren en uitsluitend gebruiken naar haar aard of als overeengekomen.
6. WeConnect Waalre behoudt zich het recht voor de actieve apparatuur of onderdelen daarvan te vervangen dan wel werkzaamheden aan de actieve apparatuur uit te voeren of daaraan voorzieningen te treffen. Klant dient WeConnect Waalre dan wel door haar aangewezen personen of instanties hiertoe de gelegenheid te geven. Deze personen of instanties zullen zich op verzoek behoorlijk legitimeren.

Artikel 20. Eigendom
1. WeConnect Waalre kan ten behoeve van het verlenen van de dienst voorzieningen, waaronder actieve apparatuur (CPE), aan de klant ter beschikking stellen, en bij de klant installeren.
2. De actieve apparatuur is en blijft eigendom van WeConnect Waalre, tenzij in de overeenkomst tussen WeConnect Waalre en klant anders is bepaald.
3. De klant is verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning of beschadiging (waaronder blikseminslag) van de actieve apparatuur. De klant dient hiervoor een verzekering af te sluiten dan wel in een bestaande inboedelverzekering onder te brengen.
4. De klant zal de op de actieve apparatuur aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of andere aangebrachte markeringen ter identificatie niet verwijderen, beschadigen of anderszins onleesbaar maken.
5. De klant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen in voorzieningen aan te (doen) brengen of deze te (doen) verplaatsen.
6. Reparaties, configuraties en het aansluiten van apparatuur op de actieve apparatuur dient immer te geschieden door of onder regie van WeConnect Waalre.
7. De klant zal de actieve apparatuur niet aan anderen dan het personeel van WeConnect Waalre of door haar aangewezen derden overhandigen. Tevens is het de klant of derden, behalve op verzoek van WeConnect Waalre of door haar aangewezen personen of instanties, verboden met betrekking tot de actieve apparatuur technische handelingen te verrichten of daaraan veranderingen aan te brengen. Reparatie-, herstel- of omwisselingkosten komen voor rekening van de klant indien het defect door hem/haar is veroorzaakt of veranderingen zijn aangebracht zonder toestemming van WeConnect Waalre.
8. Indien WeConnect Waalre een defect en/of verandering aan de actieve apparatuur constateert dat tot gevolg heeft dat de actieve apparatuur niet meer gerepareerd kan worden, is de klant de door WeConnect Waalre te bepalen waarde van de actieve apparatuur verschuldigd, indien het defect door de klant is veroorzaakt of de verandering is aangebracht zonder toestemming van WeConnect Waalre.
9. In geval van beëindiging van de overeenkomst dient de klant de actieve apparatuur te retourneren aan WeConnect Waalre op de door deze voorgeschreven wijze. Indien de klant de actieve apparatuur niet binnen de gestelde termijn aan WeConnect Waalre retourneert, is WeConnect Waalre gerechtigd de waarde van de actieve apparatuur op de klant te verhalen middels automatische incasso.

SECTIE IV: LEVERING DIENSTEN

Artikel 21. Toepasselijkheid
1. Deze sectie is alleen van toepassing indien WeConnect Waalre radio- en televisiesignalen (CATV-signalen), dan wel andere elektronische communicatiediensten of klantverbindingen, levert aan haar eigen abonnees via haar netwerk.
2. Levering van diensten door WeConnect Waalre aan (groot)zakelijke klanten wordt via separate contractvorming gereguleerd en daarop zijn deze algemene voorwaarden dan ook niet van toepassing.

Artikel 22. Tarieven
1. Voor de levering van radio- en televisiesignalen dan wel andere door WeConnect Waalre te leveren elektronische communicatiediensten zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in de tarievenlijst, die door WeConnect Waalre wordt vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van WeConnect Waalre.
2. Vermelde tarieven worden eenmaal per jaar geïndexeerd op grond van door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde indexcijfers van de Consumenten Prijs Index (CPI).
3. Een tarief kan worden gewijzigd bij uitbreiding en/of aanpassing van het programma- of diensten(pakket) en indien wettelijke maatregelen of economisch redenen dit noodzakelijk maken.
4. WeConnect Waalre zal van de tariefwijzigingen tijdig, door middel van openbare publicatie, mededeling doen.
5. De in de openbare publicatie vermelde tarieven worden alsdan geacht te behoren bij deze algemene voorwaarden.

Artikel 23. Inning
1. De kosten van de door WeConnect Waalre te leveren diensten, bij vooruitbetaling verschuldigd, worden doorgaans geïnd door Brabant Water, tegelijk met de voorschotbetaling voor waterverbruik.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, kunnen voor de eerste maal de verschuldigde kosten rechtstreeks door WeConnect Waalre door middel van een nota in rekening gebracht.
3. Gefactureerde kosten conform lid 2 moeten binnen 14 dagen na datum van de nota zijn voldaan.
4. Indien de abonnee niet tijdig heeft betaald ontvangt hij een schriftelijke herinnering waarin een redelijke nadere termijn is opgenomen waarbinnen de betaling alsnog dient te geschieden. Indien de abonnee ook binnen deze termijn niet betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. De door abonnee aan de serviceprovider verschuldigde bedragen worden door de serviceprovider zelf geïnd, zoals bepaald in de overeenkomst tussen abonnee en serviceprovider.

Artikel 24. Beëindiging abonnement bij niet nakomen van verplichtingen
1. WeConnect Waalre kan de dienstenlevering verbreken en het abonnement beëindigen, indien de abonnee na schriftelijke aanmaning nalatig blijft binnen de gestelde termijn zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, na te komen.
2. Indien de aard van de overtreding dit rechtvaardigt, is WeConnect Waalre bevoegd zonder schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling direct de dienstenlevering te verbreken en het abonnement te beëindigen.
3. In gevallen als bedoeld in lid 1 en lid 2 wordt het abonnement beëindigd op de 1e van de kalendermaand volgend op de datum van verbreking van de dienstenlevering, tenzij de abonnee vóór de datum van beëindiging van het abonnement, alsnog zijn verplichtingen nakomt.

SECTIE V: PRIVACY EN COMMUNICATIE

Artikel 25. Privacy- en persoonsgegevens
1. Door of namens WeConnect Waalre worden persoonsgegevens van de klant verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten onder meer alle aansluitingsgegevens en eventuele verkeersgegevens.
2. WeConnect Waalre kan de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens verwerken voor levering van het netwerk en eventuele diensten, voor de facturering en incasso, alsmede voor geschillenbeslechting en de voorkoming en opsporing van fraude en onregelmatigheden.
3. De persoonsgegevens van klant worden door WeConnect Waalre verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de hiervoor geldende wettelijke regelingen.
4. WeConnect Waalre zal niet meer en niet langer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor een goede dienstverlening.
5. WeConnect Waalre zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie, waaronder persoonsgegevens, naleven.
6. Indien de klant bezwaar heeft tegen het voormeld gebruik van persoonsgegevens, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan WeConnect Waalre kenbaar maken.
7. WeConnect Waalre kan, voor het uitvoeren van de overeenkomst, gebruik maken van de (financiële) diensten van derden. In dit kader zullen gegevens van de klant (met instemming van de klant) aan deze derden verstrekt worden. WeConnect Waalre is niet aansprakelijk voor het gebruik door die derden van de gegevens van de klant.

Artikel 26. Kennisgevingen en communicatie
1. Kennisgevingen die WeConnect Waalre in het kader van de overeenkomst doet kunnen zowel per e-mail als per post geschieden. Alle kennisgevingen die door WeConnect Waalre aan klant zijn verzonden aan het door klant aan WeConnect Waalre opgegeven e-mailadres of postadres worden geacht klant te hebben bereikt. Klant is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in zijn postadres en/of e-mailadres, alsmede voor het tijdig ophalen van zijn e-mail.
2. De door WeConnect Waalre opgeslagen versie van elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door klant.
3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleveringsproblemen en of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e- mailbox van klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

SECTIE VI: TOELICHTING

In deze sectie worden bij diverse artikelen uit deze algemene voorwaarden van WeConnect Waalre toelichtende opmerkingen geplaatst. Dit laat onverlet dat de inhoud en strekking van de Secties I tot en met V de rechtsgeldigheid omvatten in geval van onduidelijkheid en mogelijke tegenstrijdigheid, en dat de inhoud van Sectie VI uitsluitend informatie en niet-bindend is.

Toelichting bij Artikel 3: Duur van de overeenkomst
Kunnen we de dienst zomaar stopzetten? Nee, dat zullen we niet doen. Het contract stopt automatisch als je het abonnement bij jouw serviceprovider opzegt en besluit niet over te stappen op een andere provider. Verder beëindigen we een contract enkel als er zwaarwegende redenen zijn. WeConnect Waalre zou dan de verbinding kunnen deactiveren. In de praktijk zal het vooral gaan om klanten die weigeren te betalen. Als WeConnect Waalre de overeenkomst beëindigt, kan de klant niet langer gebruikmaken van de netwerkaansluiting. Dat betekent ook dat de serviceprovider in dat geval niet langer internet-, tv- of andere telecomdiensten kan leveren. Klant blijft wel verplicht om in de tussentijd de abonnementsgelden aan de serviceprovider te betalen. We houden ons aan een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.

Kun je als klant het contract beëindigen? Ja, je kunt het contract beëindigen, met een opzegtermijn van minimaal 30 dagen. Het contract is wel gekoppeld aan de telecomdiensten die je bij een serviceprovider hebt. Zolang je daarvan gebruik maakt, loopt het contract bij WeConnect Waalre door. Ook als je overstapt naar een andere provider, merk je niets en blijft het contract geldig. Als je opzegt en niet naar een andere provider gaat, eindigt het contract voor de netwerkverbinding bij WeConnect Waalre. Wanneer je het contract met WeConnect Waalre zelf opzegt, kun je geen diensten van een serviceprovider meer afnemen via het netwerk.

Toelichting bij Artikel 10: Het aanbrengen van de aansluiting
Wat mag je van ons verwachten? Essentieel: voor internet, tv kijken, bellen en andere telecomdiensten heb je een werkende netwerkverbinding nodig. WeConnect Waalre biedt deze verbinding, via glasvezel dan wel via coax. We maken voor de klant een aansluiting op ons kwalitatief hoogstaande netwerk. Je kunt ervan uitgaan dat dit netwerk zeer stabiel is.
Wij leveren alles wat nodig is voor de netwerkverbinding. De belangrijkste onderdelen zijn: de kabels die we in de grond leggen, inclusief de kabel die tot in de woning loopt, plus een kastje waar die kabel eindigt, de huisaansluiting. Op deze huisaansluiting kunnen later apparaten van serviceproviders worden aangesloten. We sturen een monteur die de kabel in huis legt en de huisaansluiting plaatst. We zullen altijd met zorg en in alle redelijkheid te werk gaan. We houden rekening met de wensen van de klant. Als er iets aan de eigendommen kapot gaat tijdens de installatie, zullen wij de schade herstellen of vergoeden. De serviceproviders komen op een later moment met hun eigen apparatuur. Die is nodig om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van hun telecomdiensten.

Wat verwachten wij van de klant? Allereerst hebben we medewerking nodig voor de installatie. We moeten niet alleen in de straat en tuin van de klant zijn, maar ook in de woning, en dat is privéterrein. Klant moet zelf aanwezig zijn of, als dit niet kan, een huisgenoot of iemand anders die je dit toevertrouwt. Ook na de aansluiting op het netwerk rekenen we op medewerking van de klant. Als er iets aan de hand is of als je ergens over twijfelt, kan het zijn dat een monteur de netwerkverbinding naar het huis moet controleren. De kans dat zoiets zich voordoet is overigens niet groot, maar we nemen liever het zekere voor het onzekere. Het spreekt voor zich dat de kabel en de huisaansluiting bereikbaar moeten blijven en bijvoorbeeld niet achter een nieuwe gemetselde muur verdwijnen. De huisaansluiting komt meestal in de meterkast.

Toelichting bij Artikel 11: Perceel en toestemming
Doen we alleen zaken met de eigenaar van een pand? Nee, ook met huurders. Als je geen eigenaar bent van het pand waarin de aansluiting komt, rekenen we erop dat de eigenaar akkoord gaat met de aansluiting. Bij twijfel kunnen wij vragen om een schriftelijke verklaring van de eigenaar. Voor ons moet het in elk geval zeker zijn dat we de aansluiting kunnen maken, verbeteren, vervangen of weghalen. De bewoner, de gebruiker van het netwerk, betaalt de maandelijkse vastrechtvergoeding.
Wie is verantwoordelijk als er meer huishoudens/personen in het pand wonen? Wij willen vooral duidelijkheid. Als er in een pand meerdere huishoudens of personen zijn die dezelfde aansluiting gebruiken, bijvoorbeeld in een woongemeenschap, kunnen we vragen of een persoon verantwoordelijkheid neemt voor naleving van het contract.

Toelichting bij Artikel 13: Kosten voor het aanbrengen van de aansluiting
De vergoeding voor de aansluiting aan WeConnect Waalre staat los van het abonnementsgeld dat je betaalt aan serviceproviders. Zolang je diensten gebruikt via het netwerk van WeConnect Waalre, moet je ook de vergoeding aan WeConnect Waalre betalen. Wij berekenen de vergoeding over de hele maanden: het maakt niet uit op welke dag van de maand het contract ingaat of eindigt. Je begint met betalen vanaf de eerste volle maand nadat het abonnement bij de serviceprovider is begonnen. Als dat abonnement stopt, betaal je de vergoeding tot het eind van de maand waarin de dienstverlening stopt. Voor jouw en ons gemak geeft de serviceprovider klantgegevens aan ons door. Het gaat dan om bijvoorbeeld je naam, bankrekeningnummer en e-mailadres. Dat doen we enkel zo om alles soepel te laten verlopen. Uiteraard houden we ons aan alle geldende privacywetten. WeConnect Waalre zal jouw gegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of personen verstrekken.

Het contract dat we met je sluiten duurt net zo lang als je een contract hebt met een serviceprovider. Elke maand ontvang je van ons een nota, die je binnen 14 dagen moet betalen. Als je dat niet doet, zullen we een herinnering sturen om alsnog te betalen. Als we na de herinnering kosten moeten maken om het verschuldigde bedrag te innen, zullen we die aan de klant doorberekenen. We tellen daar ook per dag de wettelijke rente bij op. Je kunt bezwaar maken tegen de nota, daar zullen wij dan serieus naar kijken. Maar ook als je bezwaar hebt aangetekend, ben je verplicht in de tussentijd de vergoeding te blijven betalen. Vergoedingen zullen door de klant bij voorkeur worden voldaan via automatische incasso. Bij automatische incasso ben je als klant verplicht ervoor te zorgen dat die volgens de SEPA-procedure kan worden uitgevoerd en dat er op de datum van incasseren voldoende saldo op de desbetreffende rekening aanwezig is.

Tenzij anders aangegeven zijn alle vergoedingen exclusief verschuldigde BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege mogelijk worden opgelegd, alsook exclusief eventuele bedragen die wegens het gebruik van elektronische communicatievoorzieningen of het gebruik van bepaalde diensten door klant aan derden mochten zijn verschuldigd.
Voor de vaststelling van de door klant verschuldigde vergoedingen, is de administratie van WeConnect Waalre bepalend, behoudens tegenbewijs door klant. Bij overschrijding van enige betalingstermijn of mislukken van de automatische incasso, is WeConnect Waalre gerechtigd om, zonder dat nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist en met in achtneming van de toepasselijke wetgeving, over het openstaande bedrag de wettelijke rente en incassokosten aan klant in rekening te brengen.
WeConnect Waalre is gerechtigd de bedoelde vergoedingen te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen (voornamelijk via de tarievenlijst) zullen door WeConnect Waalre aan klant bekend worden gemaakt via e-mail of post of via de website van WeConnect Waalre. Reguliere indexering (met het CPI-cijfer) wordt daarbij als redelijk gezien, zonder dat dit een opzeggingsgrond voor klant vormt.

Klachten over de hoogte van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum of in geval van automatische incasso binnen 14 dagen na datum van incassering schriftelijk op het daartoe bekendgemaakte adres bij WeConnect Waalre te worden ingediend. Indien klant niet binnen bedoelde termijn en/of de juiste wijze reageert, wordt klant geacht akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen. Een klacht over de gefactureerde bedragen schort de betalingsverplichting van klant niet op.

Toelichting bij Artikel 15: Gebruik van de aansluiting
Het belangrijkste is dat je zelf nooit sleutelt aan de installatie of verzegelingen verbreekt. Dat is te risicovol, alleen experts die WeConnect Waalre, of de serviceprovider, stuurt mogen dat. In normale omstandigheden zal je overigens helemaal niet hoeven omkijken naar de installatie.

Toelichting bij Artikel 17: Melden en opheffen van storingen
Wat gebeurt er als er storingen optreden? We beseffen hoe vervelend het is geen gebruik te kunnen maken van internet, tv, radio of telefonie. Daarom vinden we het belangrijk dat de aansluiting optimaal werkt. We doen er alles aan om storingen of onderbrekingen te voorkomen en het netwerk zo snel mogelijk te herstellen. In het geval van overmacht of bijzondere omstandigheden kunnen wij de beschikbaarheid van de netwerkverbinding niet volledig garanderen. Je kunt denken aan momenten waarop we onderhoud moeten verrichten of als er schade is ontstaan tijdens bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Het kan zijn dat dan de netwerkverbinding tijdelijk wordt onderbroken. Dit zijn uitzonderlijke situaties. Bovendien, als het gaat om werkzaamheden die we kunnen voorzien, zullen wij alle betrokken klanten tijdig waarschuwen. En we zullen er altijd alles aan doen de netwerkverbinding zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen bij de telecomproviders.

Een groot deel van de aansluiting bevindt zich op privéterrein. Het kan zijn dat je de eerste bent die merkt dat er iets mis is. Wij hebben jouw hulp dus nodig. Het is van belang dat je de serviceprovider inlicht als je denkt dat er schade is of dat de verbinding niet goed werkt. Meld de mogelijke schade of onregelmatigheden zo snel mogelijk, in elk geval binnen 4 weken nadat de schade is ontstaan. De serviceprovider bekijkt of het een probleem bij diens dienstverlening betreft dan wel dat het een netwerkaangelegenheid is; in dat laatste geval zet de serviceprovider de melding door naar WeConnect Waalre die de melding vervolgens aanneemt en onderzoekt en waar mogelijk de storing verhelpt. Je hoeft dus niet zelf met WeConnect Waalre contact op te nemen, alleen in het geval dat het om diensten gaat die door WeConnect Waalre zelf geleverd worden.